hr logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме

адреса: Универзитетски трг 2, 18000 Ниш,
Телефон: 018/ 257 997,
Телефакс: 018/ 257 950,
E-mail: zunic@ni.ac.rs ; svets@ni.ac.rs

sanu1  

 

Српска академија наука и уметности и Универзитет у Нишу основали су Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу. Председништво Академије и Скупштина Универзитета у Нишу донели су Одлуку о оснивању Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, у Београду, 18. децембра 1990. године.

Центар има статус научне организационе јединице, без својства правног лица, а своју делатност остварује у оквиру делатности, права и обавеза Српске академије наука и уметности (САНУ), уређених Законом о Српској академији наука и уметности и Статутом САНУ, и Универзитета у Нишу (Универзитет), уређених Законом о високом образовању и Статутом Универзитета. Центар обавља делатност у седишту Универзитета.

Делатност  Центра је уређена Уговором о регулисању међусобних односа између САНУ и Универзитета  и Правилником о раду Центра. У циљу ширења науке и усмеравања и планирања научног и технолошког развоја на територији Републике Србије делатност Центра се односи на:

 • организовање и обављање научних истраживања од значаја за друштвени, економски и културни развој земље;
 • разматрања стања у области науке и уметности на подручју јужне и источне Србије, као и у Републици Србији, и давање државним и другим органима и организацијама, по својој иницијативи или на њихов захтев, предлога и мишљења о унапређењу науке, организацији научног рада, односно уметности и образовања, као и примени достигнућа савремене науке и уметности;
 • учествовање у утврђивању програма научног рада, развоја културних и уметничких делатности и образовања на подручју седишта Универзитета и факултета у његовом саставу;  
 • учествовање у усаглашавању програма рада Центра с програмима установа и организација из области науке и културе на подручју региона;
 • старање о развоју научног и уметничког подмлатка и помагања у усавршавању научника и уметника на подручју седишта Универзитета и факултета у његовом саставу;
 • скупљање, сређивање и проучавање грађе из области науке и уметности, на подручју региона; издавање сталних и повремени публикација из области науке, културе и уметности и размењивање са организацијама и установама у земљи и иностранству и вршења његове продаје; организовање научних скупова, саветовања и других облика рада научника и уметника из земље и иностранства;
 • сарадња са научним, културним, привредним и стручним организацијама и установама у земљи и иностранству;
 • обављање и других послова које САНУ и Универзитет повере Центру. Одлуке о начину обављања ових деланости доноси руководсвто Центра. Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се, на годишњем нивоу,  из средстава Фонда за научна истраживања САНУ, из средстава Универзитета  и из других средстава у складу са законом.

 

Руководство центра


Радом Центра руководи управник Центра. 

Центар има заменика управника Центра који руководи радом Центра у одсуству управника и обавља и друге послове у оквиру делатности Центра. 

Центар има Стручно научно веће које врши анализу научних пројеката и евалуацију научноистраживачког рада Центра. Центар има секретара који се стара о благовременом и уредном обављању правних, финансијских, стручних и административних послова.

Управник Центра предлаже годишњи Програм рада са финансијским планом рада Центра, који усвајају Председништво САНУ и Сенат Универзитета.

Управник Центра подноси годишњи Извештај о реализацији Програма рада и Финасијског плана рада Центра, који усвајају  Председништво САНУ и Сенат Универзитета. Делатност Центра остварује се ангажовањем научних радника – сарадника, на основу потреба утврђених Програмом рада. Сарадници могу бити чланови САНУ, професори универзитета и друга лица.

УПРАВНИК: академик Градимир Миловановић, САНУ

ЗАМЕНИК УПРАВНИКА: проф. др Драган Жунић, редовни професор Факултета Уметности у Нишу
СЕКРЕТАР: Светлана Станојевић, дипл. социолог

Центар у свом саставу има: 

 • Одсек за математику, физику и гео науке, 
 • Одсек хемијских и биолошких наука, 
 • Одсек техничких наука, 
 • Одсек медицинских наука, 
 • Одсек језика и књижевности, 
 • Одсек друштвених наука, 
 • Одсек историјских наука, 
 • Одсек ликовних и музичких уметности.

НАЧЕЛНИЦИ ОДСЕКА:

 1. Одсек за математику, физику и гео-науке – начелник: др Миодраг ПЕТКОВИЋ, редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу

 2. Одсек хемијских и биолошких наука – начелник: др Весна СТАНКОВ ЈОВАНОВИЋ,ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу

 3. Одсек техничких наука – начелник: др Властимир НИКОЛИЋ, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу
   
 4. Одсек медицинских наука – начелник: др Мирослава ЖИВКОВИЋ, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу

 5. Одсек језика и књижевности – начелник: др Горан МАКСИМОВИЋ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу

 6. Одсек друштвених наука – начелник: др Драган ЖУНИЋ, редовни професор Факултета уметности Универзитета у Нишу

 7. Одсек историјских наука – начелник: др Ема МИЉКОВИЋ БОЈАНИЋ, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу

 8. Одсек ликовне и музичке уметности – начелник: др Сузана КОСТИЋ, редовни професор Факултета уметности Универзитета у Нишу.

Председништво САНУ и Сенат Универзитета могу оснивати и друге одсеке. Радом одсека руководе начелници а начелнике одсека, уз претходну сагласнот Сената Универзитета, именује Председништво САНУ.
Центар има Стручно научно веће.

Стручно научно веће чине: управник Центра, 6 чланова САНУ које именује Председништво САНУ, чланови САНУ из Ниша, заменик управника Центра, начелници одсека Центра.

ПРЕДСТАВНИЦИ АКАДЕМИЈЕ:

 1. академик Драгослав МАРИНКОВИЋ
 2. академик Јован ХАЏИ ЂОКИЋ
 3. академик Видојко ЈОВИЋ
 4. академик Градимир МИЛОВАНОВИЋ
 5. академик Нинослав СТОЈАДИНОВИЋ
 6. академик Драгољуб ЖИВОЈИНОВИЋ
 7. Проф. др Милорад МИТКОВИЋ, дописни члан САНУ 

 

Пројекти

У Центру су се реализовали и реализују се следећи пројекти:

 • Типолошко проучавање српских говора на југоистоку Србије
 • Језичка култура јавног живота
 • Дијалектолошка истраживања српског језичког простора - Популаризација науке код младих – српски, бугарски и румунски језик у светлу језичке интерференције
 • Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у XIX и XX веку 
 • Културна енциклопедија Ниша
 • Понишавље у праисторији, антици и средњем веку
 • Насеља и становништво југоисточне Србије: 13-19. век 
 • Изучавање ендемске нефропатије у југоисточној Србији
 • Истраживање ендемске нефропатије и тумора уротелијума у Србији
 • Рани предиктори исхода код оболелих од исхемијског можданог удара: биомаркери исхемијског можданог удара  
 • Традиционална естетска култура Срба
 • Становништво југоисточне Србије – друштвена и културна динамика
 • Ризично сексуално понашање студената Универзитета у Нишу и њихова искуства са наркотицима
 • Социо-културни и емоционални чиниоци ризичног сексуалног понашања
 • Социо-културне прилике и емоционални проблеми омладине у време транзиције
 • Промоција и популаризација науке: Фестивал науке „Наук није баук “
 • Промоција и популаризација науке: Земља: минерали, стене, руде, минералне сировине
 • Обележавање 1700. годишњице проглашења Миланског едикта на Универзитету у Нишу
 • Универзитетска ликовна колонија „Паралеле“ 
 • Прва међународна студентска ликовна колонија „Препознавања“
sanu2  

 

Извештаји о раду центра


Планови и програм рада центра

План и програм рада за 2014. годину.

Извештај о раду у 2013. години.

План и програм рада за 2013. годину.

Извештај о раду у 2012. години.

План и програм рада за 2012. годину.

Извештај о раду у 2011. години.

План и програм рада за 2010. годину

Извештај о раду у 2009.години.

План и програм рада за 2009. годину.

Извештај о раду у 2008.години.

Извештај о раду у 2007.години.

Пројекти у програму рада за 2007. годину.

Извештај о раду у 2006.години.

 

Издања центра САНУ

1. ГОВОРИ ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКЕ ОБЛАСТИ И СУСЕДНИХ ДИЈАЛЕКАТА, Ниш, 1994. Зборник радова са научног скупа одржаног јуна 1992. у Нишкој Бањи.

2. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА I - Ниш, 1995. Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног 11, 12. и 13. октобра 1993. у Нишкој Бањи.

3. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА II – Ниш, 1996. Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног 4. и 5. октобра 1995. у Нишкој Бањи.

4. КЊИЖЕВНО ДЕЛО СТЕВАНА СРЕМЦА – НОВО ЧИТАЊЕ, Књижевна секција, Ниш, 1997. Зборник радова са истоимене научне конференције одржане 15. и 16. новембра 1996. у Нишу.

5. КЊИЖЕВНО ДЕЛО СТЕВАНА СРЕМЦА – НОВО ЧИТАЊЕ, Лингвистичка секција, Ниш, 1997. Зборник радова са истоимене научне конференције одржане 15. и 16. новембра 1996. у Нишу.

6. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА III – Жртвовање и саможртвовање у књижевности, Ниш, 1998. Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног 2-4. октобра 1997. у Нишкој Бањи и Алексинцу.

7. Борислава Лилић: ДРУГИ СРПСКО-ТУРСКИ РАТ 1877/78. И ОСЛОБОЂЕЊЕ КРАЈЕВА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ – Историјска грађа поводом 120. годишњице 1877/1997. године ослобођења од Турака, Пирот, 1998.

8. КЊИЖЕВНО ДЕЛО РАДОЈА ДОМАНОВИЋА – НОВО ЧИТАЊЕ, Ниш, 1999. Зборник реферата са истоименог научног скупа одржаног 6. и 7. новембра 1998. у Нишу

9. Данијела Костадиновић: ДОБРА МИСЛА ОРО ИГРА: Пословице, изреке и друге кратке говорне форме лесковачког краја – Ниш, 2000.

10. Недељко Богдановић: БЕЛА ЛОЗА – СВАДБЕНЕ ПЕСМЕ СВРЉИШКОГ КРАЈА, Ниш, 2000.

11. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА IV, Историјски роман код Словена, Ниш, 2001. Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног од 11-13. новембра 1999.

12. Миливоје Р. Јовановић: Велимир Ј. Рајић – САБРАНА ДЕЛА, Ниш, 2002.

13. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА V, Историја у романтичарској поеми код Словена, Ниш, 2003. Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног од 11-13. новембра 2001.

14. ВЕЛИМИР РАЈИЋ – ЖИВОТ И ДЕЛО, Ниш, 2002. Зборник саопштења са Округлог стола одржаног у Алексинцу 24. децембра 1999.

15. ЈАША ПРОДАНОВИЋ – ЖИВОТ И ДЕЛО, Ниш, 2003. Зборник реферата са Округлог стола одржаног у Пироту 28. децембра 2000.

16. ВЕЛИМИР ЖИВОЈИНОВИЋ MASSUKA – ЖИВОТ И ДЕЛО, Ниш, 2004. Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног 22. и 23. новембра 2002. у Нишу

17. Јасмина М. Радосављевић, Томислав М. Павловић, Мирослав Р. Ламбић: СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, Београд, 2004.

18. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА VI – Транспозиција историјских догађаја и личности у приповеци код Словена, Ниш, 2005.

19. ПРОФ. ДР САВА ПЕНЧИЋ – ЖИВОТ И ДЕЛО, Ниш, 2005. Зборник саопштења са Округлог стола одржаног 3. децембра 2004. у Нишу.

20. ПРОФ. ДР ЈОВАН ЋИРИЋ – ГРАДИШТЕ - ХРОНИКА СЕЛА, Ниш, 2006.

21. ЈЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ – ЖИВОТ И ДЕЛО, Ниш, 2006. Зборник реферата са истоименог научног скупа одржаног у Нишу 28. и 29. октобра 2004.

22. Традиционална естетска култура - ЕСТЕТСКА ДИМЕНЗИЈА КУЋЕ Ниш, 2006 - зборник радова са првог међунарадног научног симпозијума у оквиру пројекта 'Традиционална естетска култура'

23. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА VII – Транспозиција историјских догађаја и личности у трагедији код Словена, Ниш, 2006.

24. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА ЈАВНОГ ЖИВОТА, Зборник радова I, Ниш, 2007.

25. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА VIII – ТРАНСПОЗИЦИЈА ИСТОРИЈСКИХ ДОГАЂАЈА И ЛИЧНОСТИ У ЕПСКОЈ ПЕСМИ, СПЕВУ И ЕПУ, Ниш, 2007. 
Зборник радова са истоименог научног скупа одржаног у Нишу 28. септембра 2006

26. Традиционална естетска култура - СВАКОДНЕВЉЕ И ПРАЗНИК, Ниш, 2007 - зборник радова са другог међунарадног научног симпозијума у оквиру пројекта 'Традиционална естетска култура'

27. ПИСЦИ У НИШУ И О НИШУ, Ниш, 2008. Зборник реферата са научног скупа из пројекта Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у XIX и XX веку, одржаног у Нишу 1. децембра 2006. у Нишу

28. ПРОФ. ДР ЉУБИСАВ ЉУБА СТАНОЈЕВИЋ -ЖИВОТ И ДЕЛО, Ниш, 2008. Зборник саопштења са Округлог стола организованог у оквиру пројекта Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у XIX и XX веку, одржаног 15. децембра 2006. у Нишу

29. СРПСКО-МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРНЕ И КЊИЖЕВНЕ ВЕЗЕ, Ниш, 2008. Зборник реферата са истоимене међународне научне конференције одржане у Нишу од 15. до 17. новембра 2007.

30. ШТА ОЧЕКУЈЕМ ОД ПРОУЧАВАЊА ЈЕЗИКА ПИСАЦА, Ниш, 2009. Излагања са истоименог радног скупа младих истраживача Филозофског факултета у Нишу- департмана за српски језик, одржаног у Нишу 10. јуна 2008.

31. КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА IX – ИДЕАЛИЗАЦИЈА И МИТОЛОГИЗАЦИЈА ИСТОРИЈЕ У КЊИЖЕВНОСТИ, Ниш, 2009. Зборник реферата са истоименог научног скупа одржаног у Нишу 19. и 20. октобра 2007.

32. РАДОВИ, Зборници, Књига I, Ниш, 2009. Зборник радова, Одсека за српски језик, са научноистраживачког пројекта Типолошко проучавање српски говора на југоистоку Србије - Српски језик и његови народни говори-

33. СТУДЕНТИ, СЕКС И ДРОГА , Ниш, 2009. Зборник радова са научног симпозијума Ризично сексуално понашање студената Универзитета у Нишу и њихова искуства са наркотицима, одржаног у Нишу 21. децембра 2008. године.

34. ИМЕНОСЛОВИ СРПСКИХ ПИСАЦА, Ниш,2009. Едиција ПИСЦИ И ЈЕЗИК, књига 2, група аутора, Одсек за српски језик 

35.КВАНТИТАТИВНИ ОДНОСИ У ПРОЗНОМ ТЕКСТУ, Ниш, 2009. Едиција ПИСЦИ И ЈЕЗИК, књига 3, група аутора, Одсек за српски језик 

36.ФРАЗЕОЛОГИЈА СЛОБОДАНА ЏУНИЋА, Ниш, 2009. Едиција ПИСЦИ И ЈЕЗИК, књига 4, група аутора, Одсек за српски језик 

37. Традиционална естетска култура - ТЕЛО И ОДЕВАЊЕ, Ниш, 2009 - зборник радова са трећег међунарадног научног симпозијума у оквиру пројекта 'Традиционална естетска култура'. 

38. Традиционална естетска култура - ХЛЕБ (36М), Ниш, 2010 - зборник радова са четвртог међунарадног научног симпозијума у оквиру пројекта 'Традиционална естетска култура'. (36M)

39. ЉУБАВ, СЕКС, МЛАДИ , Ниш, 2011 Социо-културни и емоционални чиниоци ризичног сексуалног понашања омладине

40.ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НИША. КУЛТУРА, Ниш, 2011.

41.БИБЛИОТЕКА ХРАМА ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ ПАРАСКЕВЕ, у Извору код Сврљига, Ниш, 2011.

42. Мр Радоје Костић, НИШКИ ОФИЦИРИ ПОГИНУЛИ У РАТОВИМА 1912–1918. ГОДИНЕ, Ниш,2011.

43. Традиционална естетска култура - ИГРА (14M) - Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 12. фебруара 2010.

44. Становништво југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-културна динамика (7M) , књига 1, Ниш, 2012 - зборник радова са округлог стола под истоименим називом, одржа­ног 13. маја 2011. године

45.Стјепан Иванович Чахотин, У СРБИЈИ И О СРБИЈИ, Ниш, 2012.

46.ЛЕКСИЧКИ СЛОЈЕВИ, Ниш, 2012. Едиција ПИСЦИ И ЈЕЗИК, књига 7, група аутора, Одсек за српски језик

47.РАДОВИ, Зборници-мала серија, књига 3, Ниш, 2012. Зборник радова науног подмлатка у области науке о српском језику и српској књижевности 

48.Становништво југоисточне Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност књига 2, Ниш, 2012. Зборник радова са научног симпозијума Становништво југоисточне Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на друштвени развој и безбедност одржаног у Нишу 24. маја 2012.

49. ЗОРАН Ј. МАКСИМОВИЋ: НАУЧНИ ОПУС, Ниш, 2012. Приредио: проф. др Александар Керковић 

50. ПОРОДИЦА, АДОЛЕСЦЕНТИ, ТРАНЗИЦИЈА , Ниш, 2012. Зборник радова са научног симпозијума Породица са адолесцентом у транзицији одржаног у Нишу 9. децембра 2011.

51. Традиционална естетска култура - ВРТ (4M) - Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 25. новембра 2011.

52. Традиционална естетска култура, књига 6 - ЕРОС (6M) - Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 22. октобра 2010.

53. ЖЕНЕ, РАТ, УМЕТНОСТ (2M) -  Зборник радова са научног симпозијума одржаног – у организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Удружења грађана ЛИТЕРА – 5. септембра 2014.

54. Традиционална естетска култура, књига 8 - ЗАНАТ (5M) - Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 29. новембра 2013.

55. Традиционална естетска култура, књига 9 - ПРОСТОР (12M) - Зборник радова са истоименог научног симпозијума одржаног у Нишу 7. новембра 2014.

56. Уметност и контекст: религија у уметничким делима (2,4M) - Зборник радова са Међународног научног симпозијума Уметност и контекст: религија у уметничким делима одржаног 25. септембра 2015. године у Нишу.