hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
петак, 01 март 2024 13:53

Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност студената у оквиру програма Еrasmus+ KA131

У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус у оквиру ERASMUS+ програма мобилности KA131, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс за мобилност студената у сврху студирања и обављања студентске праксе на универзитетима земаља ЕУ и трећих земаља придружених програму

Конкурс је отворен до 2. априла 2024. године у 12:00, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија свих факултета Универзитета у Нишу, и то за

 • мобилност у сврху студирања (Student Mobility for Studies – SMS) у трајању од најмање 2, а највише 5 месеци током зимског или летњег семестра академске 2024/25. године
 • мобилност у сврху обављања студентске праксе (Student Mobility for Traineeships - SMT) у трајању од најмање 2 месеца, а највише 3 месеца, са почетком не раније од 20. маја 2024. године и завршетком најкасније до 20. јуна 2025. године.

Услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације од значаја за учеснике овог конкурса.

Саставни део овог конкурса је архива са прилозима, доступна за преузимање под називом Prilozi uz konkurs КА131 - studenti, у којoj се налазе детаљне информације од значаја за учеснике, као што су упутство за припрему документације, списак страних универзитета на којима је могућа мобилност у сврху студирања, подаци о контакт особама и координаторима на факултетима Универзитета у Нишу, као и комплет неопходних формулара за пријаву учешћа на конкурсу. Учесници конкурса су обавезни да преузму и распакују архиву са прилозима, да пажљиво проуче упутства и обавештења у приложеним документима, као и да уредно попуне и потпишу одговарајуће формуларе и/или прикупе тражене потписе одговорних лица са печатом институције.

Услови учешћа на конкурсу

1. На конкурсе за мобилност студената расписан од стране Универзитета у Нишу могу се пријављивати само студенти факултета Универзитета у Нишу.

2. Студенти се по правилу могу јављати на конкурсе за мобилност само на оном степену студија на који су уписани, осим уколико у конкурсу није назначено другачије.

3. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују на конкурсу.

4. Студенти завршне године студија могу равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху студирања само ако се мобилност реализује у текућој академској години. Ово се односи и на студенте једногодишњих мастер студијских програма код којих је прва година студија уједно и завршна. Изузетно, Универзитет у Нишу може одлучити да условно номинује студенте завршне године који на неком од факултета Универзитета у Нишу у зимском семестру наредне академске године уписују студијски програм вишег степена, од којих се у том случају захтева писана изјава са подацима о студијском програму који намеравају да упишу. Такође, ако на конкурсу за мобилност у сврху студирања у току наредне академске године нема довољно пријављених кандидата са нижих година студија, Универзитет у Нишу може одлучити да условно номинује и студенте завршне године чије ће се студије продужити и током наредне академске године, од којих се у том случају захтева писана изјава да се њихове студије на матичном факултету неће завршити док не реализују мобилност.

5. Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе (SMT), при чему реализација саме мобилности, у складу са правилима програма, може бити обављена и по завршетку студија, а најкасније у року од годину дана од датума дипломирања или до завршетка пројекта, шта наступи раније.

6. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.

7. Студенти који су већ користили финансијску подршку за мобилност могу поново да учествују на конкурсима за мобилност на истом нивоу студија ако збирни период трајања мобилности не прелази максималних 12 месеци, али са нижим нивоом приоритета и биће рангирани иза студената који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност. Студенти мастер и докторских академских студија који су финансијску подршку за мобилност користили на претходном нивоу студија ће такође имати нижи ниво приоритета у односу на студенте који нису били корисници подршке за мобилност.

8. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.

9. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање или пракса на иностраној ВШ институцији или другој организацији.

10. Број студената којима ће Универзитет у Нишу одобрити финансијску подршку из средстава пројеката мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројектима. Кандидати којима не буде одобрена подршка из средстава пројекта могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а Универзитет ће им пружити стручну и административну подршку.

 

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

1. Преузети и распаковати архиву Prilozi uz konkurs КА131 – studenti, а затим пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (Прилог 1). Кандидати су обавезни да се придржавају овог упутства не само у припреми конкурсне документације већ и касније током процедуре када од одабраних кандидата буду захтевана додатна документа за припрему уговора о финансијској подршци за мобилност.

2. Кандидат може поднети само једну пријаву на конкурс. Од студената који желе да се пријаве за мобилност у сврху студирања захтева се да проуче списак универзитета на којима је могуће остварити мобилност (Прилог 2) и на основу понуђених области за размену, каталога курсева на њиховим сајтовима, расположивости наставе на одговарајућем језику и других релевантних параметара изаберу два универзитета за које ће поднети пријаву, као и да се у пријави изјасне за семестар, зимски или летњи, у коме желе да спроведу своју мобилност. Пријаве студената који желе да обаве праксу нису ограничене само на универзитете са списка. Пракса у принципу може бити обављена на било којој легалној институцији, организацији, установи или компанији од које студент добије одговарајућу сагласност за обављање праксе.

3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (Прилог 3)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (Прилог 4)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са фотографијом и личним подацима)
 • Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење факултета о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 • Уредно попуњену, потписану и оверену Сагласност на садржај Уговора о учењу за SMS (Прилог 5) или SMT (Прилог 6), припремљену у консултацијама са Академским координатором на факултету (Прилог 7)
 • Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност
 • Потписано мотивационо писмо на енглеском језику, посебно за сваки изабрани универзитет/организацију, максимално по једна страна
 • Сагласност ментора и план истраживања на енглеском језику (прилажу само студенти докторских студија који се пријављују за SMS)
 • Сагласност страног универзитета или друге организације за обављање студентске праксе (прилажу само студенти који се пријављују за SMT)

Од студената завршне године студија захтева се и потписана изјава да неће завршити студије на матичном факултету док не реализују мобилност или да ће до почетка зимског семестра 2023/24. године уписати студијски програм вишег степена.

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Еразмус студентске мреже (ESN Ниш) и томе слично.

4. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@ni.ac.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називима универзитета или организације на које се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (Прилог 1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

5. Пријава се верификује тако што службеник на пословима међународне сарадње повратним имејлом потврђује уредан пријем пријавне документације. Кандидату који у року од 24 сата након слања пријаве не добије потврду пријема препоручује се да путем имејла () обавезно захтева информацију о статусу своје пријаве. Пријаве које нису верификоване на овај начин НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

6. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету (Прилог 7) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 2. април 2024. године до 12:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о индивидуалној подршци (стипендијама) и друге напомене

- Износи индивидуалне подршке за мобилност студената у сврху студирања (SMS) на универзитетима у појединим групацијама земаља у оквиру програма КА131 наведени су у следећој табели.

ИНДИВИДУАЛНА ПОДРШКА ЗА SMS - ЕRASMUS+КА131

Групација земље

Земља у којој се реализује мобилност

Износ месечне подршке

ГРУПА 1

Земље са вишим трошковима живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка +

Велика Британија, Швајцарска, Фарска Острва

674 ЕУР

ГРУПА 2

Земље са средње високим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија +

Андора, Монако, Сан Марино, Ватикан

674 ЕУР

ГРУПА 3

Земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска, Србија

606 ЕУР

- Износ индивидуалне подршке за КА131 мобилност студената у сврху обављања студентске праксе (SMT) увећава се за 150 ЕУР месечно у односу на износе наведене у табели.

- Студенти са смањеним могућностима могу да остваре право на додатна средства индивидуалне подршке за инклузију од 250 ЕУР месечно. При томе, учесници са смањеним могућностима који обављају студентску праксу имају право на додатну подршку и за студенте са смањеним могућностима и за студенте који обављају праксу (укупно 400 ЕУР месечно). Осим тога, особа са инвалидитетом/хендикепом/тешким здравственим стањем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa нега, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (Прилог 8). Детаљне информације о циљним групама за инклузију, потребној документацији и критеријумима за остваривање права на додатак доступне су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/). Припадност једној (било којој) од наведених циљних група потврђена одговарајућом документацијом довољна је за остварење права на додатак за инклузију. Студенти су обавезни да се у пријави на конкурс само изјасне да ли ће захтевати додатна средства за инклузију или не, а документација којом учесник који се изјаснио за додатна средства доказује припадност некој од циљних група биће захтевана накнадно, након што поступак селекције по конкурсу буде завршен.

- Путни трошкови учесника у дугорочној студентској мобилности који буду изабрани по овом конкурсу нису покривени програмом Еrasmus+ KA131. Учесници самостално организују путовање и сносе путне трошкове, али могу се определити за зелени превоз. У том случају добиће једнократно износ од 50 ЕУР као допунску индивидуалну подршку за зелено путовање, а могу добити и до 4 дана додатне индивидуалне подршке за дане путовања, ако то буде релевантно.

- Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+. Учесници су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције. Учесници мобилности у сврху обављања праксе су, поред здравственог осигурања, обавезни да поседују и осигурање од последица несрећног случаја и осигурање од грађанске одговорности.

- Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је електронска платформа за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности. Селектованим студентима биће послате инструкције за приступ OLS платформи ради тестирања познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да могу да похађају курс одабраног страног језика током мобилности.

Критеријуми за избор кандидата

1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани најпре у две категорије према врсти активности (студирање и пракса), а онда ће у свакој категорији бити формиране по две листе према приоритету на основу претходног учешћа у Еrasmus+ и другим програмима финансиране мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на Универзитету у Нишу нису остварили ни једну финансирану мобилност. Кандидати који су већ користили финансијску подршку за мобилност чине другу листу и по овом конкурсу могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих места већи од укупног броја кандидата на првој листи.

2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија (просечна оцена, број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова), квалитета одобреног садржаја Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања, мотивације исказанe у мотивационом писму, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвено-корисних) активности кандидата.

3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност студената из једне у другу категорију (из студирања у праксу или обрнуто) на начин да финансијску подршку добије што већи број кандидата уколико то расположива средства омогућавају.

4. Уколико по окончању конкурса за мобилност студената преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (студирање и пракса), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.

5. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију Универзитету. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

 • Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу кога се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за процену успешности Комисија може по потреби затражити од студентских и других служби или органа факултета.

Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.

Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.

Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 5 бодова према приложеној табели.

Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.

Квалитет садржаја Уговора о учењу и/или плана истраживања (за студенте докторских студија), односно плана рада током студентске праксе, вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу броја ЕСПБ бодова које кандидат може да оствари на прихватној институцији полагањем испита из одобрених предмета, нивоа планираних активности, као и на основу могућности признавања остварених ЕСПБ бодова и других резултата на матичном факултету (директно признавање остварених бодова или признавање додатних бодова за уписивање у додатак дипломи, коришћење резултата за израду завршног рада, итд.). Комисија може по потреби да тражи помоћ у процени квалитета Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања од матичног факултета кандидата.

Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Еразмус студентске мреже (ESN), учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења које Комисија по потреби може затражити од руководства факултета и/или Универзитета у Нишу.

Критеријуми

Бодови

Просечна оцена (10⸱ПО – 50)

10 – 50

Број одслушаних/завршених година студија:

1 година

2 године

3 године

4 године

5 година

6 или више година

 

0

1

2

3

4

5

Редовност студирања:

редовно (година-за-годину)

1 обновљена година

2 пута обновљена година

више од 2 пута обновљена година

 

5

3

1

0

Проценат остварених ЕСПБ бодова:

испод 50%

50 – 60%

60 – 70%

70 – 80%

80 – 90%

90 – 100%

 

0

1

2

3

4

5

Садржај Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања

0 – 15

Мотивација кандидата

0 – 5

Познавања страног језика на коме се реализује мобилност

0 – 10

Ваннаставне активности

0 – 5

6. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са факултета или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији Уговор о учењу и/или план рада/истраживања, који су активни у раду ESN мреже или се истичу неком другом активношћу.

7. Комисија може по потреби позвати неке од кандидата на интервју уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Еразмус+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим факултетима Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

4. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата. Ректор задржава право да накнадно изврши измену одлуке, односно да прошири или скрати листу изaбраних кандидата у зависности од стварног стања средстава на пројектима.

5. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.