hr logo

erasmus povelja logo

Bets10
Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме

Ректор

Функцију ректора Универзитета у Нишу од 01.октобра 2012. године обавља

rektor anticПроф. др Драган Антић
редовни професор Електронског факултета у Нишу
E-mail: rektor@ni.ac.rs
тел. (018) 257-970


Проректори

Универзитет у Нишу има пет проректора који, према овлашћењу ректора, прате рад факултета, организују послове у области наставе и научноистраживачког рада, студентског стандарда, међууниверзитетске и међународне сарадње, сарадње са привредним и другим организацијама, издавачке делатности, материјално-финансијских и инвестиционих питања.  Проректори Универзитета у Нишу су:

vlastimir nikolicпроректор за наставу :
Проф. др Властимир Николић,
редовни професор Машинског факултета 
Е-маил: vlastimir.nikolic@ni.ac.rs
тел. (018) 257-970

 

nenad d pavlovicпроректор за научни рад и издавачку делатност:
Проф. др Ненад Д. Павловић,
редовни професор Машинског факултета
E-mail: nenad.pavlovic@ni.ac.rs
тел. (018) 257-970

 

Vesna Lopičićпроректор за међународну сарадњу:
Проф. др Весна Лопичић,
редовни професор Филозофског факултета
E-mail: vesna.lopicic@ni.ac.rs
тел. (018) 257-970

 

Evica Petrovićпроректор за финансије:
Проф. др Евица Петровић ,
редовни професор Економског факултета
E-mail: evica.petrovic@ni.ac.rs
тел. (018) 257-970

 

prorektor dragan denicпроректор за обезбеђење квалитета:
Проф. др Драган Денић,
редовни професор Електронског факултета
E-mail: dragan.denic@ni.ac.rs
тел. (018) 257-970Савет Универзитета, као највиши орган управљања на Универзитету, одлучује о најзначајнијим питањима рада и развоја Универзитета: доноси Статут Универзитета, на предлог Сената, бира и разрешава ректора, на предлог Сената, доноси финансијски план, на предлог Сената, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Сената, усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Сената, даје сагласност на статут установе, односно високошколске јединице у саставу Универзитета, даје сагласност на одлуке о управљању имовином Универзитета, даје сагласност на расподелу финансијских средстава, доноси одлуку о статусној промени, промени назива и седишта факултета и других организационих јединица Универзитета, доноси одлуку о висини школарине, на предлог Сената, подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње, доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената, врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Универзитета, доноси одлуку о оснивању организационих јединица, на предлог Сената, обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Мандат чланова Савета траје три године. Члан Савета може бити члан органа управљања само једнe високошколске установе.
Број чланова Савета је 25, од чега су 17 представници Универзитета, 4 представници студената и 4 представници оснивача.

ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Зоран Грдић

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Винко Лепојевић
Проф. др Дејан Спасић

EЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Зоран Перић
Проф. др Небојша Раичевић

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Пеђа Милосављевић
Доц. др Горан Петровић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Слободан Антић
Проф. др Иван Николић

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Синиша Стојановић

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
Данијела Илић 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Горан Обрадовић

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Проф. др Драган Гајић
Проф. др Татјана Анђелковић

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Душан Трајковић
Проф. др Сретен Стојановић

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Проф. др Миомир Раос

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Проф. мр Катарина Ђорђевић

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Проф. др Драган Нејић

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Данијела Гавриловић
Проф. др Бранислав Стевановић

ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА
Милан Милић, студент Електронског факултета,
Богдан Петковић, студент Машинског факултета,
Милош Димић, студент Економског факултета,
Милан Виденовић, студент Филозофског факултета,
Лазар Ђурић, студент Педагошког факултета.

ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ИЗ РЕДОВА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НИСУ ИМЕНОВАНИ

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Др Душан Трајковић, редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Др Слободан Антић, редовни професор Медицинског факултета

Колегијум Универзитета

Колегијум координира и усклађује рад факултета и Универзитета и обавља друге послове који произилазе из конкретних потреба везаних за остваривање пословне политике Универзитета.
Колегијум заузима ставове, даје предлоге и покреће иницијативе у вези са појединим питањима рада Универзитета.
Ставови, предлози и иницијативе Колегијума достављају се Сенату или Савету.

ЧЛАНОВИ КОЛЕГИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Колегијум чине ректор, проректори и декани факултета Универзитета у Нишу.

др Драган Антић, редовни професор, ректор Универзитета,
др Властимир Николић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Ненад Д. Павловић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Весна Лопичић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Евица Петровић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Драган Денић, редовни професор, проректор Универзитета

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

др Петар Митковић, редовни професор, декан Факултета

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
др Тадија Ђукић, редовни професор, декан Факултета

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Драган Манчић, редовни професор, декан Факултета

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Ненад Т. Павловић, редовни професор, декан Факултета

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Добрила Ђорђевић Станковић, редовни професор, декан Факултета

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
др Зоран Момчиловић, редовни професор, декан Факултета

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ 
др Иван Филиповић, редовни професор, в.д. декана Факултета

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
др Саша Кнежевић, редовни професор, декан Факултета

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
др Иван Манчев, редовни професор, декан Факултета

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
др Љубиша Николић, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
др Момир Прашчевић, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
др Сузана Костић, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
др Милован Братић, редовни професор, декан Факултета

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
др Наталија Јовановић, редовни професор, декан Факултета

Сенат

Сенат је највиши стручни орган Универзитета који одлучује о најважнијим питањима наставе и научног рада на Универзитету.

Сенат чине ректор, проректори и декани факултета, по функцији, и по један редовни професор са сваког факултета, које бирају наставно-научна већа факултета. У раду Сената учествују представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова. Студентске представнике бира студентски парламент у складу са Законом, водећи рачуна о равномерној заступљености студената са различитих факултета Сенат бира научно-стручна већа. Научно-стручна већа одлучују о избору наставника, давању сагласности на теме докторских дисертација и на извештаје о урађеним докторским дисертацијама.

ЧЛАНОВИ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

РЕКТОР И ПРОРЕКТОРИ

проф. др Драган Антић, редовни професор, ректор Универзитета
проф. др Евица Петровић , редовни професор, проректор
проф. др Весна Лопичић, редовни професор, проректор
проф. др Ненад Павловић, редовни професор, проректор
проф. др Властимир Николић, редовни професор, проректор
проф. др Драган Денић, редовни професор, проректор

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Петар Митковић, декан Факултета
Проф. др Драгослав Стојић

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Тадија Ђукић, декан Факултета
Проф. др Љиља Антић

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Драган Манчић, декан Факултета

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Ненад Т. Павловић, декан Факултета
Проф. др Љиљана Радовић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Добрила Ђорђевић Станковић, декан Факултета
Проф. др Гордана Коцић

ПЕДАГОШКИ  ФАКУЛТЕТ
Проф. др Зоран Момчиловић, декан Факултета
Проф. др Стојан Ценић

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ 
проф. др Иван Филиповић, в.д. декана Факултета

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Саша Кнежевић, декан Факултета
Проф. др Мирослав Лазић

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Иван Манчев, декан Факултета
Проф. др Мирослав Ћирић

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Љубиша Николић, декан Факултета
Проф. др Горан Николић

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Проф. др Момир Прашчевић, декан Факултета
Проф. др Миомир Раос

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Проф. др Сузана Костић, декан Факултета
Проф. др Милена Ињац

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Проф. др Милован Братић, декан Факултета
Проф. др Томислав Окичић

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Наталија Јовановић, декан Факултета
Проф. др Јелисавета Тодоровић

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Ђорђе Петровић, Правни факултет
Александра Ђорђевић, Економски факултет
Владимир Филиповић, Филозофски факултет
Дуња Стевановић, Електронски факултет
Никола Мирковић, Факултет заштите на раду
Ивана Петковић, Машински факултет
Владислав Тончев, Грађевинско-архитектонски факултетНаучно - стручна већа

Научно-стручна већа Универзитета у Нишу су научни и стручни помоћни органи Сената Универзитета у Нишу. Научно-стручна већа су:
• Научно-стручно веће за природно-математичке науке;
• Научно-стручно веће за друштвено-хуманистичке науке.
• Научно-стручно веће за медицинске науке;
• Научно-стручно веће за техничко-технолошке науке;
• Уметничко-стручно веће;
• Научно-стручно веће за мултидисциплинарне студије.

Научно-стручно веће:
1. доноси одлуку о избору наставника у сва звања, осим у звање редовног професора,
2. даје мишљење Сенату о предлогу за избор у звање редовног професора;
3. именује чланове комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, на предлог факултета или департмана,
4. даје сагласност на предлог теме докторске дисертације пријављене на факултету;
5. даје сагласност на реферат о поднетој докторској дисертацији која се брани на факултету;
6. утврђује предлог ближих критеријума за избор у звања наставника у подручју;
7. утврђује предлоге Студијских програма за Сенат,
8. разматра и одлучује о другим питањима која му повери Сенат.

Сенат Универзитета може тражити мишљења или предлоге о појединим питањима од научно-стручних већа. Мандат чланова научно-стручних већа траје до окончања мандата Сената Универзитета у Нишу.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

    Проф. др Мирослав Ћирић, Природно-математички факултет, председник,
    Проф. др Снежана Ђорић Вељковић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,
    Проф. др Предраг Рајковић, Машински факултет, члан, 
    Проф. др Љиљана Радовић, Машински факултет, члан, 
    Проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Стево Најман, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Иван Манчев, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Гордана Стојановић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Јелена Манојловић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Миљана Јовановић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Владимир Ранђеловић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Иван Филиповић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Горан Ђорђевић, Природно-математички факултет, члан,   
    Проф. др Предраг Станимировић, Природно-математички факултет, члан,  
    Проф. др Зоран Тодоровић, Технолошки факултет у Лесковцу, члан,
    Проф. др Марина Стојановић, Факултет заштите на раду, члан.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ

    Проф. др Срђан Голубовић, Правни факултет, председник,
    Проф. др Евица Петровић, Економски факултет, 
    Проф. др Тадија Ђукић, Економски факултет, члан,
    Проф. др Љиља Антић, Економски факултет, члан,
    Проф. др Соња Јовановић, Економски факултет, члан,
    Проф. др Саша Кнежевић, Правни факултет, члан,       
    Проф. др Мирослав Лазић, Правни факултет, члан,
    Проф. др Зоран Момчиловић, Педагошки факултет у Врању, члан,
    Проф. др Стојан Ценић, Педагошки факултет у Врању, члан,
    Проф. др Благица Златковић, Педагошки факултет у Врању, члан,
    Проф. др Весна Николић, Факултет заштите на раду, члан,
    Проф. др Милован Братић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан,
    Проф. др Драгана Берић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан,
    Проф. др Томислав Окичић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан,
    Проф. др Весна Лопичић, Филозофски факултет, члан,
    Проф. др Наталија Јовановић, Филозофски факултет, члан,
    Проф. др Владимир Јовановић, Филозофски факултет, члан,
    Проф. др Јелисавета Тодоровић, Филозофски факултет, члан,

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

    Проф. др Милорад Митковић, Медицински факултет, председник,
    Проф. др Љубинка Јанковић Величковић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Гордана Костић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Милица Пешић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Јелена Војиновић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Владмила Бојанић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Раде Чукурановић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Зорица Јовић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Душица Стојановић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Горан Јовановић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Љиљана Кесић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Саша Станковић, Медицински факултет, члан,    
    Проф. др Душанка Китић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Ивана Арсић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Перица Васиљевић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Драган Радовановић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ

    Проф. др Властимир Николић, Машински факултет, председник,
    Проф. др Петар Митковић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,
    Проф. др Драгослав Стојић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,
    Проф. др Велиборка Богдановић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,
    Проф. др Драган Антић, Електронски факултет, члан,
    Проф. др Драган Денић, Електронски факултет, члан, 
    Проф. др Драган Манчић, Електронски факултет, члан,
    Проф. др Ненад  Д. Павловић, Машински факултет, члан,
    Проф. др Ненад Т. Павловић, Машински факултет, члан,
    Проф. др Мића Вукић, Машински факултет, члан,    
    Проф. др Љубиша Николић, Технолошки факултет, члан,
    Проф. др Горан Николић, Технолошки факултет, члан, 
    Проф. др Нада Николић, Технолошки факултет, члан,  
    Проф. др Момир Прашчевић, Факултет заштите на раду, члан,
    Проф. др Миомир Раос, Факултет заштите на раду, члан,
    Проф. др Јасмина Радосављевић, Факултет заштите на раду, члан, 
    Проф. др Иван Филиповић, Пољопривредни факултет, члан.  

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ

    Проф. др Слободан Милутиновић, Факултет заштите на раду, председник,    
    Проф. др Југослав Карамарковић, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,    
    Проф. др Бобан Стојановић, Економски факултет, члан,
    Проф. др Драган Милчић, Машински факултет, члан,
    Проф. др Душица Павловић, Медицински факултет, члан,
    Проф. др Нела Малиновић Јовановић, Педагошки факултет, члан,
    Проф. др Невена Петрушић, Правни факултет, члан,
    Проф. др Александар Бојић, Природно-математички факултет, члан,
    Проф. др Ивана Банковић Илић, Технолошки факултет, члан,
    Проф. др Ратко Станковић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан
    Проф. мр Славица Ердељановић Цурк, Факултет уметности, члан,
    Проф. др Драгиша Бојовић, Филозофски факултет, члан,
    Доц. др Јелена Милановић, Пољопривредни факултет, члан.

    УМЕТНИЧКО-СТРУЧНО ВЕЋЕ

    Проф. др Милена Ињац, Факултет уметности, председник,
    Проф. др Љиљана Василевска, Грађевинско-архитектонски факултет, члан,    
    Проф. мр Зоран  Костић, Технолошки факултет, члан,
    Проф. мр Срђан Цакић, Технолошки факултет, члан,
    Проф. др Сунчица Михаиловић, Педагошки факултет, члан,
    Проф. др Сузана Костић, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Анђела Братић, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Перица Донков, Факултет уметности, члан, 
    Проф. мр Бојан Живић, Факултет уметности, члан, 
    Проф. мр Славица Ердељановић Цурк, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Катарина Ђорђевић, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Александра Ристић, Факултет уметности, члан,
    Проф. мр Миљан Бјелетић, Факултет уметности, члан, 

Студентски парламент Универзитета у Нишу је орган Универзитета преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе. Према Закону о високом образовању студенти имају примарно место у систему високог образовања, као равноправни партнери у наставном процесу и спровођењу реформе високог образовања.

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента Универзитета у Нишу,  одржана је 05. децембра 2017. године. На њој је избрано следеће руководство:

Ђорђе Петровић, студент Правног факултета за председника Студентског парламента Универзитета у Нишу,
Број телефона: 060/449-43-82; E-mail:djordjepetrovic93@yahoo.com

Александра Ђорђевић, студент Економског факултета   за студента проректора Универзитета у Нишу,
Број телефона: 064/447-22-27; E-mail: aleksandracax@gmail.com

Марко Ћирић, студент Правног факултета за секретара Студентског парламента Универзитета у Нишу,
Број телефона:  E-mail: 

Студентски парламент је изабрао и  потпредседнике, који истовремено обављају и функцију шефова парламентарних ресора:

Анђела Јовановић, студент Економског  факултета за заменика председника Студентског парламента Универзитета у Нишу и председника Ресора за међународну и међууниверзитетску сарадњу 
Број телефона:061/165-36-25; E-mail: andjelajovanovic14@yahoo.com

Душан Цветановић, студент Економског факултета за потпредседника Студентског парламента и председника Ресора за сарадњу са привредом
Број телефона:069/199-05-60; E-mail:duleduki94@gmail.com

Бранка Радовановић, студент Машинског факултета  за потпредседника Студентског парламента и председника Ресора за културу
Број телефона:069/312-45-64 ; E-mail:radovanovic.branka@gmail.com

Милан Матејевић, студент Правног факултета, за омбудсмана Студентског парламента 

За представнике студената у Савету Универзитета изабрани су: 

Ђорђе Петровић (Правни факултет), председник СПУН-а

Александра Ђорђевић (Економски факултет), студент проректор

Богдан Петковић (Машински факултет)
Број телефона: 064/445-53-12 ; E-mail: petkovic.b91@gmail.com

Милан Милић (Електронски факултет)
Број телефона: 060/430-02-01 ; E-mail: milan.milic@elfak.ni.ac.rs

Милош Димић (Економски факултет)
Број телефона: 063/109-13-44 ; E-mail: milosdimic.ekn@.gail.com

Милан Виденовић (Филозофски факултет)
Број телефона: 061/287-83-18 ; E-mail:milan.istoricar@gmail.com

Лазар Ђурић (Педагошки факултет)
Број телефона: 064/031-91-76 ; E-mail:lazardjuric96@gmail.com 

За представнике студената у Сенату Универзитета изабрани су:

Владимир Филиповић (Филозофски факултет)
Број телефона: 063/143-94-84 ; E-mail: vladimir.filipovic.93@gmail.com

Дуња Стевановић (Електронски факултет)
Број телефона: 061/228-07-34 ; E-mail: dunjastevanovic.step@gmail.com

Никола Мирковић (Факултет заштите на раду)
Број телефона:062/586-575 ; E-mail: nikolamirkovicpk027@gmail.com

Ивана Петковић (Машински факултет)
Број телефона:064/485-75-25 ; E-mail: ivana.petkovic1996@gmail.com

Владислав Тончев (Грађевинско-архитектонски факултет)
Број телефона:062/555-440 ; E-mail: vladislavtoncev@icloud.com