hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Одбор за статутарна питања

Одбор за статутарна питања је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и ректора, које: прати примену Статута и осталих општих аката Универзитета; упозорава ректора, Сенат и Савет о случајевима непридржавања Статута од стране органа Универзитета, односно његових високошколских јединица и предлаже мере за превазилажење насталих проблема; даје мишљење у припреми општих аката Универзитета и високошколских јединица у његовом саставу; стара се о унапређењу стручних управно-правних служби на Универзитету; припрема предлоге за измену Статута Универзитета, а по потреби и других општих аката Универзитета; разматра захтеве факултета за давање сагласности на статуте и даје мишљење Савету.

Одбор за статутарна питања има председника и четири члана, које именује Савет, на предлог ректора. Генерални секретар Универзитета учествује у раду Одбора за статутарна питања, без права гласа. Одбор за статутарна питања ради на седницама. Одбор за статутарна питања о свом раду најмање једном годишње извештава Савет.

Одбор за финансије

Одбор за финансије је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и ректора, које: обавља послове припреме предлога финансијског плана Универзитета; разматра информације о коришћењу средстава финансијског плана Универзитета; разматра годишње обрачуне Универзитета и високошколских јединица у његовом саставу и друге финансијске извештаје; припрема план коришћења средстава за инвестиције; предлаже мере рационализације у финансијском пословању Универзитета и високошколских јединица у његовом саставу; предлаже Савету мере у случајевима непоштовања финансијског плана и утврђене финансијске политике на Универзитету и високошколским јединицама у његовом саставу; припрема одлука материјално-финансијске природе и обавља и друге послове, у складу са Статутом.

Одбор за финансије има председника и шест чланова, које именује Сенат из реда наставника, на предлог ректора. Проректор задужен за финансије учествује у раду Одбора за финансије без права гласа. Одбор за финансије ради на седницама.

Одбор за обезбеђење квалитета

Одбор за обезбеђење квалитета је стручно и саветодавно тело Сената и ректора, које: планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и научноистраживачког рада на Универзитету и управља тим поступцима; представља Универзитет у националној мрежи обезбеђивања квалитета.

Одбор за обезбеђење квалитета има председника и осам чланова које именује Сенат на предлог ректора и једног студента кога бира Студентски парламент. Проректори за наставу и научноистраживачки рад учествују у раду Одбора без права гласа. Одбор за обезбеђење квалитета ради на седницама. Одбор за обезбеђење квалитета најмање једном годишње извештава Сенат о стању на подручју обезбеђења и побољшања квалитета на Универзитету.

Одбор за међународну сарадњу

Одбор за међународну сарадњу је стручно и саветодавно тело Сената и ректора, које: припрема план међународне сарадње; припрема предлог правилника о међународној сарадњи; анализира ефекте међународне сарадње и о томе сачињава информације; предлаже конкретне облике и партнере у међународној сардњи; сачињава предлог годишњег извештаја о међународној сарадњи.

Одбор за међународну сарадњу има председника и шест чланова, које именује Сенат из реда наставника, на предлог ректора и једног студента кога бира Студенстки парламент. Проректор задужен за међународну сарадњу учествује у раду одбора без права гласа. Одбор за међународну сарадњу најмање једном годишње извештава Сенат о стању на подручју међународне сарадње на Универзитету.