hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Педагогија - ОАС

Студијски програм - Педагогија

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Педагошке и андрагошке науке
Диплома/титула - Дипломирани педагог
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Циљ основних студија педагогије јесте постизање компетенција и академских вештина:

 • овладавања основним педагошким знањима, принципима и законитостима;
 • анализирања и процењивања ефеката примењиваних поступака, облика и метода, уведених иновација, за сагледавање њихових позитивних страна и недостатака самосталног практичног рада у свим врстама васпитно-образовних установа у својству стручног сарадника;
 • самосталног и стваралачког истраживања васпитно-образовних проблема;
 • планирања, анализирања и унапређивања васпитно-образовног процеса.

По завршетку основних студија очекује се да дипломирани студент педагогије научи, евалуира и демонстрира разумевање и буде у стању да:

 1. објасни основне чињенице, именује и саопшти принципе и законитости васпитно-образовног процеса;
 2. наведе и опише сложеност образовне установе као дела система васпитања, разликује врсте улога, утврди сложеност и међузависност социјалних интеракција у њој;
 3. конструише и даје квалификоване предлоге за побољшање рада наставника и других актера у школи/предшколској установи и установама социјалне заштите, на начин који је прихватљив за њих;
 4. критички промишља релевантне проблеме у васпитању и образовању, идентификује проблеме чије решавање превазилази његове професионалне компетенције, процени и организује решавање проблема од стране одговарајућих институција или професионалаца;
 5. компетентно прати, дизајнира, евалуира и унапређује сопствени рад и ради на сопственом професионалном усавршавању узимајући у обзир најновија научна и стручна достигнућа;
 6. осмисли, испланира, процени, измери параметре неопходне за реализацију самосталног практичног рада у свим врстама образовних установа (предшколске установе, основне и средње школе, специјалне школе, установе за образовање одраслих, посебно профилисане образовне институције) у својству школског/предшколског педагога, односно да креативно и стваралачки трага за решењима у васпитној стварности;
 7. прецизно конципира, анализира и упоређује налазе својих и других истраживања, компетентно их демонстрира и активно примењује у свом рад.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:

 • Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
 • разумевања, анализирања, примене и евалуације најзначајнијих педагошких сазнања и идеја;
 • познавања и разумевања принципа и законитости васпитно-образовног процеса;
 • учествовања у тимском раду и другим кооперативним облицима рада;
 • критичког промишљања релевантних проблема у васпитању и образовању;
 • подстицања, развијања и унапређивања квалитетне интеракције између учесника васпитно-образовног процеса;
 • показивања сензибилности за етичке и интеркултуралне проблеме;
 • учествовања у стручним дискусијама које се тичу унапређивања струке;
 • прецизно конципирање налаза својих и других истраживања и компетентног презентовања утврђених резултата;
 • активног и одговорног односа према сопственом професионалном развоју у смислу укључивања у процес континуираног образовања и самообразовања;
 • Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
 • темељног познавања и разумевања основних поставки педагошких дисциплина;
 • разумевања сложености образовне установе као дела система васпитања, врста улога, комплексност и међузависност социјалних интеракција у њој;
 • креирања квалификованих предлога за побољшање рада наставника и других актера васпитно-образовних процеса;
 • идентификовања проблема чије решавање превазилази његове професионалне компетенције и упућивање на одговарајуће институције или професионалце;
 • праћења, евалуације и унапређивања сопственог рада и професионално усавршавање у складу са најновијим научним и стручним достигнућима;
 • примене стечених знања у непосредној васпитно-образовној пракси и решавања конкретних проблема употребом релевантних педагошко-дидактичко-методичких поступака;
 • креативног и стваралачког трагање за иновацијама и њихова непосредна примена у педагошкој стварности употребом савремених информационих технологија;
 • интердисциплинарног приступања проблемима васпитања и образовања.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Дипломци педагогије поседују знања везана за правилно васпитање, одгој и образовање деце. Такође, они поседују знање потребно за препознавање проблема код деце и њихово адекватно решавање. Са друге стране, они су оспособљени и за давање стучних предлога о побољшању рада наставника, као учесника у образовном процесу деце.
Након студија нека од могућих занмања су:
Школски педагог у основним и средњим школама;
Разне позиције у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и његовим секторима.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет